ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, СЪБИРАНИ И ОБРАБОТВАНИ ОТ 

„ДАТАПОЙНТ “ ООД

Настоящата декларация на „ДАТАПОЙНТ“ ООД, ЕИК 207145662 ,със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул.”Орфей” № 2, се отнася до събирането и обработването лични данни в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679, включително и на „бисквитки“ при използването на услугите на сайта WWW.VIDEOPOINT.BG

С използването на сайта субектите на лични данни („потребителите“) дават съгласието си техни лични данни да бъдат обработвани по начина и за целите, описани по-долу. В тази връзка, субектите са надлежно информирани, че:

 

  1. „ДАТАПОЙНТ“ ООД, с контактни детайли, посочени по-горе обработва лични данни на своите клиенти и потенциални клиенти – субекти на лични данни за следните цели:
   1. Отговаряне на онлайн запитвания, отправени чрез сайта;
   1. Събиране и обработка на аналитична информация за ползването на сайта с цел подобряване на клиентската удовлетвореност от услугите на администратора;
    1. Извършване на маркетингови проучвания и изпращане на рекламни съобщения за маркетингови цели.
  2. „ДАТАПОЙНТ“ ООД обработва следните лични данни за посочените по-горе цели:
   1. Лични данни, изпратени от клиенти или потенциални клиенти, при онлайн запитване на сайта
    1. Аналитична, статистическа и системна информация, свързана с ползването на сайта
  3. „ДАТАПОЙНТ“ ООД обработва лични данни на субекти на лични данни на следните основания:
   1. Договор – при сключен договор или при предстоящо сключване на такъв, Съгласие – при посещение на сайта, както и в случаите, когато за осъществяване на определена цел от дейността на администратора, се налага клиентът да даде своето изрично съгласие. Клиентът има правото да откаже да даде или впоследствие да оттегли своето дадено съгласие, но в този случай, „ДАТАПОЙНТ“ ООД може да не е в състояние да изпълни определени операции във връзка с договора. „ДАТАПОЙНТ“ ООД предоставя възможност даденото от субект на данни съгласие да бъде оттеглено по всяко време, като това няма да повлияе на законосъобразното обработване на личните данни преди това;
  4. „ДАТАПОЙНТ“ ООД предоставя може да предоставя лични данни на следните категории получатели:
   1. Обработващи лични данни, които обработват аналитичните и други информационни данни от HTTP хедъри, бисквитки и други онлайн инструменти, напр. Google Analytics;Държавни публични органи и институции, когато това е свързано със законните задължения на „ДАТАПОЙНТ“ ООД; Трети лица, в качеството им на обработващи лични данни, за целите на директния маркетинг, рекламни и други кампании, за които субектът е дал своето съгласие, напр. мобилни оператори чрез чиято мрежа се изпращат SMS съобщения, социалните мрежи и приложения за електронна комуникация; Телефонни оператори – подизпълнители, които осъществяват комуникация с клиенти, вкл. потенциални такива, на „ДАТАПОЙНТ“ ООД;
    1. Външни лица, които на основание договор, имат задължение за предоставяне на услуги, чрез които могат да имат достъп до лични данни, като например поддържане на софтуерни, хардуерни и други системни програми, контрол на достъпа и др.
  5. „ДАТАПОЙНТ“ ООД обработва и съхранява лични данни на своите клиенти в не по–дълги от необходимите законоустановени, за счетоводни и други нормативно предвидени цели, срокове, след изтичането на който „ДАТАПОЙНТ“ ООД предприема необходимите действия за тяхното унищожаване.
  6. „ДАТАПОЙНТ“ ООД използва възможността за профилиране, но не и за вземане на автоматизирани решения, по отношение на своите настоящи и бъдещи клиенти във връзка с посещенията им на сайта, изцяло за статистически и аналитични нужди. Във връзка със събирането и обработката на лични данни, „ДАТАПОЙНТ“ ООД предоставя възможност на своите клиенти при определени условия да се възползват от правата си на достъп, коригиране, изтриване, възражение и преносимост, които са изчерпателно изброени и подробно описани в разпоредбите на Регламент 2016/679 ЕС.
  7. Субектът се съгласява с това, че предоставянето на лични данни от негова страна не е задължително изискване, необходимо за целите на посещението на сайта, но е задължително при отправянето на онлайн запитване през сайта, тъй като без минималния набор от идентифициращи субекта лични данни, напр. имейл или адрес, администраторът няма да може да отговори на поставените въпроси.
  8. Субектът има право да сезира компетентния надзорен орган в лицето на Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, факс 02/91-53-525, електронна поща kzld@cpdp.bg
  9. Сайтът WWW.VIDEOPOINT.BG осъществява част от своите функции посредством използването на „бисквитки“ (ако бъдат разрешени от потребителите), като за тази цел „ДАТАПОЙНТ“ ООД декларира, че са спазени всички национални и европейски норми относно защитата на личните данни на физически лица.
  10. “Бисквитките” са малки файлове, които сайтът или неговият доставчик на услуги прехвърлят на твърдия диск на електронно устройство на потребителя през използвания от него уеб браузър, който позволява на сайтовете или доставчиците на услуги да го разпознават и да прихващат и помнят определена информация за неговата активност и предпочитания.
  11. Има различни видове „бисквитки“. Някои от тях са „сесийни“, а други са „постоянни“. Разликата между тях е, че „сесийните“ се изтриват веднага след приключване на сесията от потребителя на сайта, а „постоянните“ се съхраняват на електронното устройство на потребителите са определен период от време, безсрочно или докато не бъдат изтрити.
  12. Сайтът събира „бисквитки“ за целите на статистиката (брой посещения на страниците, най – четени и разглеждани страници и пр.), за съответствие с Регламента за защита на личните данни (GDPR), за рекламни и маркетинг проучвания.
  13. Така събраните „бисквитки“ не могат да бъдат използвани за еднозначна и точна идентификация на потребителите. Те няма да бъдат използвани за цели, различни от горепосочените. Всеки потребител може да изтрие или да забрани използването на „бисквитки“ чрез настройки на използвания от него уеб браузер.